Regulamin

Regulamin

Wraz z ogólnymi warunkami najmu apartamentów Krakow For You:

Regulamin

Wraz z ogólnymi warunkami najmu apartamentów Krakow For You:

  1. Portal www.krakowforyou.com umożliwia Klientowi dokonanie rezerwacji w Apartamentach oferowanych do wynajmu na stronach niniejszego Portalu. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Operator świadczy usługi rezerwacji miejsc noclegowych w Apartamentach oraz ewentualnie inne dodatkowe świadczenia.
  2. Właścicielem Portalu jest Agent Turystyczny – Mikołaj Górecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krakow For You Mikołaj Górecki z siedzibą 31-006 Kraków, ul. Grodzka 4, będący agentem turystycznym wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/20/2009.
  3. Dane Wynajmującego Apartament znajdują się na Regulaminie wynajmu Apartamentów znajdującym się w  Apartamencie oraz w siedzibie Agenta Turystycznego.
  4. Oferty wynajmu Apartamentów dotyczą jedynie usługi pobytu krótkotrwałego, bez dojazdu, parkingu oraz innych świadczeń dodatkowych, o ile nie są wyraźnie oznaczone.
  5. Wszystkie ceny zamieszczone na Portalu są cenami brutto.
  6. Dowody sprzedaży /paragony, faktury vat/ wydawane są wyłącznie przez Wynajmującego.
  7. Definicje i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

KLIENT – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług Operatora.

OPERATOR – Mikołaj Górecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krakow For You Mikołaj Górecki z siedzibą: 31-006 Kraków, ul. Grodzka 4.

PORTAL – strona: www.krakowforyou.com.

REZERWACJA – przyjęte do realizacji przez Operatora zamówienie.

APARTAMENT zwany także lokalem lub mieszkaniem, oznacza przedmiot najmu.

ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny będący jedyną możliwą formą dokonania rezerwacji Apartamentu na wskazany okres oraz zamówienia ewentualnych dodatkowych świadczeń, dostępny na Portalu.

WYNAJMUJĄCY – osoba fizyczna , prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, której przysługuje prawo dysponowania Apartamentem, w imieniu której Operator oferuje usługi rezerwacji miejsc.

8. Zakup pobytu w Apartamencie (i ewentualnie innych dodatkowych świadczeń) odbywa się poprzez rezerwację on-line a także poprzez złożenie pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Operator nie odpowiada za poprawność wypełnienia zamówienia przez klienta. Klient jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia zamówienia i jego sprawdzenia przed  wysłaniem.

9. Klient składa zamówienie poprzez wybranie oferty umieszczonej na Portalu, zaznaczenie terminu pobytu oraz określenie pozostałych warunków najmu, a następnie dokonuje płatności zaliczki rezerwacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości brutto rezerwacji lub wpłaty całkowitej wartości rezerwacji.

10. Całkowita wartość rezerwacji, zawarta w potwierdzeniu jest wartością, którą klient płaci za pobyt w Apartamencie we wskazanym okresie, ewentualnie za pobyt w Apartamencie i inne dodatkowe świadczenia. Wartość ta nie może ulec podwyższeniu, chyba że na skutek zmiany wysokości podatków lub innych opłat urzędowych.

11. Operator nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat za rezerwację. Podana wartość rezerwacji nie obejmuje wszelkich usług dodatkowych wykorzystanych przez Klienta w Apartamencie a nie objętych rezerwacją oraz opłat miejscowych wprowadzonych stosownymi aktami prawa miejscowego, które muszą zostać zapłacone przez Klienta bezpośrednio Wynajmującemu.

12. Z chwilą opłacenia zaliczki (lub całkowitej wartości) Klient dokonuje rezerwacji. Rezerwacja zobowiązuje Wynajmującego do zapewnienia dostępności Apartamentu zgodnie z warunkami rezerwacji określonymi w przesłanym zamówieniu.

13. Po wpłaceniu co najmniej zaliczki, rezerwacja ma status gwarantowanej.

14. Z ważnych powodów Klient może zrezygnować z rezerwacji. Rezygnacji Klient może dokonać wysyłając prośbę na adres e-mail: info@krakowforyou.com nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem najmu, nie obciąża Klienta karą anulacyjną. Anulowanie rezerwacji w okresie krótszym wiąże się z nałożeniem na Klienta opłaty anulacyjnej, w wysokości 1-szej doby pobytu.

15. Różnica pomiędzy zaliczką (ewentualnie całą wartością rezerwacji) a opłatą anulacyjną zostanie zwrócona Klientowi przez Wynajmującego w terminie 14 dni od dnia anulowania rezerwacji na podane przez Klienta konto.

16. W przypadku dokonania rezerwacji Klient nabywa prawo do skorzystania z wybranego Apartamentu w oznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości udostępnienia wskazanego Apartamentu, Wynajmujący zobowiązany jest do wskazania innego Apartamentu o standardzie nie gorszym od zamawianego lub w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego do pokrycia kosztów pobytu Klienta w Apartamencie o podobnym, lecz nie niższym standardzie.

17. Klient, najpóźniej na jeden dzień przed datą rozpoczęcia najmu, może dokonać zmiany rezerwacji, o ile będzie istniała taka możliwość. Zmiana rezerwacji jest skuteczna z chwilą potwierdzenia przez Operatora zmiany  rezerwacji wysłanego na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Operator powinien potwierdzić zamianę rezerwacji w terminie do 48 godzin od daty otrzymania takiego zgłoszenia.

18. Operator nie ma obowiązku uwzględnienia prośby Klienta o zmianę rezerwacji. Zmiana rezerwacji dokonywana jest przez Operatora bez naliczania dodatkowych opłat.

19. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania kluczy Klientowi we wcześniej uzgodnionym terminie, po dokonaniu całej zapłaty za okres całego pobytu w Apartamencie objęty rezerwacją oraz inne świadczenia dodatkowe objęte rezerwacją.

20. W trakcie pobytu Klient ma obowiązek zgłaszać Wynajmującemu wszystkie szkody, usterki i uwagi dotyczące Apartamentu niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

21. Za zniszczenia, uszkodzenia Apartamentu Klient i inne osoby korzystające wraz z nim z Apartamentu odpowiadają wobec Wynajmującego solidarnie.

22. Sposób zdania Apartamentu /także zwrotu kluczy/ Wynajmujący powinien uzgodnić z Klientem.

23. Doby najmu określone są w Regulaminie korzystania z Apartamentu.

24. Jedyną obowiązującą jednostką płatniczą jest Polski złoty (PLN). Ceny prezentowane na Portalu w innych walutach są cenami orientacyjnymi, które nie wiążą Operatora lub Wynajmującego.

25. Za datę wpłacenia zaliczki (wpłacenia całkowitej wartości rezerwacji) za pośrednictwem Operatora, jest dzień uznania rachunku Operatora.

26. Portal przewiduje płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym.

27. Operator dołoży wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Portalu była zgodna ze stanem faktycznym i aktualna, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację informacji.

28. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności, immisje lub zakłócenia występujące w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie, które wynikają z dokonywanych napraw, remontów, zachowania mieszkańców, chwilowych przerw w dostawie mediów, wadliwego działania urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Apartamentu, braków w jego wyposażeniu, innych prac czy remontów prowadzonych poza Apartamentem, etc.

29. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia siły wyższej.

30. Ewentualna odpowiedzialność Operatora zamyka się w granicach wysokości zaliczki rezerwacyjnej wpłaconej przez Klienta. O ile Regulamin korzystania z Apartamentu lub indywidualna oferta Agenta nie stanowi inaczej zastosowanie mają następujące zapisy:

30.1. Apartament zostaje wynajęty Klientowi jedynie na cele mieszkalne.

30.2. Klient nie może oddawać Apartamentu w podnajem lub użyczenie osobom trzecim.

30.3. Klient zawierając umowę ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zachowania wszystkich osób  korzystających z apartamentu wraz z nim, co nie wyklucza odpowiedzialności solidarnej tych osób.

30.4  Ustalona w rezerwacji kwota zawiera  wszystkie opłaty za media oraz opłaty za sprzątanie Apartamentu.

30.5  Przed zawarciem umowy najmu Apartamentu, a także w trakcie jego trwania, Wynajmujący może żądać wpłacenia przez Klienta kaucji. Niewykorzystana kaucja zostanie zwrócona Klientowi w chwili opuszczenia Apartamentu. Wynajmujący ma prawo do potrącenia z kaucji wszystkich roszczeń wobec Klienta i naprawy szkód powstałych w trakcie trwania najmu, wynikłych z winy Klienta lub osób które przebywały w trakcie trwania najmu w apartamencie.

31. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia normalnego korzystania z Apartamentu zgodnie z przedstawionym przez siebie standardem.

32. Jeżeli wskutek okoliczności za które Wynajmujący nie ponosi winy, korzystanie z Apartamentu jest niemożliwe, Klientowi przysługuje lokal zastępczy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

33. Klient zobowiązuje się do dbania o stan Apartamentu. Przy zawieraniu umowy Klient oświadcza, że stan lokalu jest dobry. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez niego w przedmiocie najmu i jest zobowiązany do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego własnymi środkami, lub do zapłaty odszkodowania z uwzględnieniem okresu wyłączenia lokalu z użytkowania.

34. Klient zobowiązany jest do pozostawiania wszystkich wartościowych przedmiotów w sejfie, znajdującym się w recepcji. Za rzeczy pozostawione w Apartamencie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

35. Opuszczając lokal, Klient zobowiązany jest w szczególności do wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien w lokalu oraz wszystkich zamków drzwi wejściowych.

36. W lokalu oraz na terenie budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

37. W lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.

38. Rozwiązanie umowy, może nastąpić w każdym momencie za zgodą Stron.

39. Rozwiązanie umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym: jeżeli Apartament będzie używany przez Klienta niezgodnie z umową, Klient będzie wykorzystywał Apartament w sposób pociągający za sobą jego zniszczenie, Klient nie będzie stosował się do porządku domowego oraz nie będzie liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. W takim wypadku Wynajmujący dokona zwrotu połowy pozostałej opłaty za korzystanie Apartamentu, dokonując uprzednio wszelkich potrąceń – w tym za wykorzystany czas najmu.

40. Klient ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy Apartament stał się nieużyteczny z powodu pożaru, powodzi, huraganu lub innych przyczyn niezależnych od Wynajmującego, jeżeli usunięcie szkód spowodowanych siłą wyższą spowoduje niezdolność do użytkowania Apartamentu trwającą ponad 24 godziny.

41. W przypadku niemożności korzystania z Apartamentu, Klientowi przysługuje inny lokal zaproponowany przez  wynajmującego, o takim samym bądź wyższym standardzie. Przy braku takiego Apartamentu Klientowi przysługuje zwrot zapłaconego czynszu w wysokości dobowej stawki czynszu najmu za każdy dzień niemożności korzystania z lokalu.

42. Wszelkie wady Apartamentu Klient, poza obowiązkiem ich zgłoszenia Wynajmującemu, powinien zgłosić upoważnionemu pracownikowi Agenta: Krakow For You niezwłocznie po ich zaistnieniu. Wady można zgłaszać również na numer telefonu Agenta +48 12 421 48 35 Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Apartamencie powinny być kierowane do Wynajmującego podczas pobytu oraz przesłane do Operatora, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu opuszczenia Apartamentu.

43. O ile Regulamin Apartamentu nie stanowi inaczej doba najmu zaczyna się od godziny 14:00 dnia obowiązywania umowy najmu i trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia najmu. Po przekroczeniu czasu trwania najmu Wynajmujący może naliczyć opłatę jak za kolejną dobę najmu.

44. W przypadku pobytu grupy powyżej 10 osób obiekt może zażądać  zwrotnego depozytu na poczet zniszczeń. Zazwyczaj jest to kwota 2000 PLN w gotówce lub jako pre-autoryzacja na karcie płatniczej odblokowywana w całości do 7 dni. W przypadku stwierdzonych zniszczeń, kwota depozytu jest pomniejszana o wartość zniszczeń.

45. Spory wynikłe z wykonywania umowy najmu, jak również pozostające w jakimkolwiek związku z umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca położenia Apartamentu.

46. Wobec wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

47. Składając zamówienie na Portalu Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do Operatora. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia.

48. W przypadku, gdy jeden z warunków traci swoją ważność lub skuteczność, nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu.

49. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

50. Klient przed przystąpieniem do składania zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient składający zamówienie na Portalu wyraża zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu, chyba że przy składaniu zamówienia oświadczy odmienne.

51. Indywidualne uzgodnienia zawarte pomiędzy Klientem, Operatorem a Wynajmującym spisane na piśmie lub ustalone w drodze prowadzonej korespondencji e-mailowej, zastępują w uzgodnionym zakresie poszczególne postanowienia regulaminu.

52. Akceptowane sposoby płatności: gotówka, karta, BLIK, przelew tracycyjny, przelew on-line (system PayU)

53. Polityka zwrotów w odniesieniu do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27

54. Reklamacje składane pod adresem: info@krakowforyou.com będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Dziękujemy i zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Krakow For You

DANE FIRMY:

Krakow For You Mikołaj Górecki

31-006 Kraków, Grodzka 4 /4, NIP 6762185923, Regon 120257335

Kontakt

+48 12 421 48 35